برد لباسشویی آبسال 753

برد لباسشویی آبسال 753

برد لباسشویی آبسال 753

در صورتی که دستگاه روشن نمی شود می بایست حتماً برد و میکروسوئیچ تعویض گردد .