ارورهای لباسشویی ایندزیت

ارورهای لباسشویی ایندزیت

ارورهای لباسشویی ایندزیت

F01 : اتصال کوتاه ترایاک موتور 

F02 : خرابی تاخو 

F03 : خرابی ترمیستور شستشو 

F04 : ایراد از هیدروستات یا سوئیچ فشار 

F05 : ایراد از هیدروستات 

F06 : ایراد از کیت الکترونیک 

F07 : گیر کردن رله گرم کن آب 

F08 : خرابی المنت 

F09 : ایراد از برنامه 

F10 : فشار سوئیچ صحیح نمی باشد 

F11 : ایراد از پمپ 

F12 : ایراد از ارتباطات