ارورهای لباسشویی کندی

ارورهای لباسشویی کندی

ارورهای لباسشویی کندی

E01 : خرابی از میکروسوئیچ درب می باشد 

E02 : ایراد از عدم آبگیری دستگاه می باشد 

E03 : ایراد عدم تخلیه آب 

E04 : ایراد از آبگیری بیش از حد دستگاه می باشد 

E05 : ایراد از سنسور دما می باشد 

E06 : ایراد از عدم فرمان بین برد اصلی و پنل جلو می باشد 

E07 : ایراد از موتور دستگاه می باشد 

E08 : ایراد از تاخو موتور می باشد 

E09 : ایراد از تاخو موتور می باشد 

E12 : خرابی از ارتباط مدار سنسور قطع گرمایش هوای دستگاه می باشد 

E13 : خرابی از ارتباط بین کارت و کابل کشی خشک کن می باشد 

E14 : خرابی از سنسور دما می باشد 

E15 : خرابی از برنامه نویسی مدار برد کنترل می باشد 

E17 : خرابی از سرعت سنج دور موتور تاخو می باشد 

E18 : خرابی از ماژول کنترل می باشد