نوع خطا یا ارور F15 لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F15 لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F15 لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F15 لباسشویی ايندزيت 

بروز مشکل در عملکرد المنت لباسشویی ، گرم نشدن آب ، متوقف شدن لباسشویی هنگام شستشو یا خشک کردن لباسها

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور F15

بررسی عملکرد المنت لباسشویی و علت گرم نشدن آب
بررسی سنسور کنترل کننده میزان دمای آب لباسشویی و تعویض آن در صورت نیاز
تعویض المنت در صورت نیاز