نوع خطا یا ارور F12 لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F12 لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F12 لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F12 لباسشویی ايندزيت 

کار نکردن دکمه استارت جهت شروع فرآیند شستشو ، بروز مشکل در برد لباسشویی

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور F12

بررسی برد لباسشویی و اجزای آن و ارتباط برد و دکمه استارت در پنل