خطا یا ارور F3 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F3 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F3 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F3 لباسشویی ايندزيت

بروز مشکل در اندازه گیری دمای لباسشویی ، خرابی المنت 

نحوه برطرف کردن خطا یا ارور F3

بررسی سنسورهای تنظیم دما جهت گرم شدن آب لباسشویی هنگام شستشو یا خشک کردن لباسها - تعویض المنت