خطا یا ارور F2 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F2 لباسشویی ايندزيت

خطا یا ارور F2 لباسشویی ايندزيت

علت خطا یا ارور F2 لباسشویی ايندزيت 

بروز مشکل در برد موتور لباسشویی
عدم چرخش مناسب دیگ جهت شستشو و خشک کردن لباس‌ها نابلانسی لباسها در دیگ 

برطرف کردن خطا یا ارور F2

بررسی عملکرد برد و ارتباط آن با دیگ ، تنظیم وضعیت چرخش مناسب دیگ