نوع خطا یا ارور F1 ماشین لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F1 ماشین لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F1 ماشین لباسشویی ايندزيت

نوع خطا یا ارور F1 ماشین لباسشویی ايندزيت

 

مختل شدن عملکرد لباسشویی ، عدم امکان انتخاب گزینه‌های شستشو از روی پنل ، وجود مشکل در برد الکترونیکی