چرا بدنه دستگاه برق دارد ؟

چرا بدنه دستگاه برق دارد ؟

چرا بدنه دستگاه برق دارد ؟

یکی از قطعات الکتریکی مانند خازن پارازیت گیر دارای نشت برق است . 
سیم کشی خراب است . 
سیم ارت به دستگاه وصل نیست . 
لولای درب شکسته است . 
درب دستگاه از قسمت لولا تنظیم نیست .