علت اینکه ماشین لباسشویی در حال کار کردن نشتی آب دارد چیست ؟

علت اینکه ماشین لباسشویی در حال کار کردن نشتی آب دارد چیست ؟

علت اینکه ماشین لباسشویی در حال کار کردن نشتی آب دارد چیست ؟

شلنگ ورودی یا تخلیه پاره شده است . 

خرطومی های جاپودری به دیگ یا دیگ به پمپ آب پاره شده است . 
لاستیک دور درب از محل نصب خود خارج و یا پاره شده است . 
بست در دیگ شل شده است . 
لاستیک آب بندی در دیگ دارای پیچ خوردگی بوده و یا از محل خود خارج شده است . 
دیگ یا در دیگ به خوبی مونتاژ نشده است .