ارورهای متداول ساید بای ساید

ارورهای متداول ساید بای ساید

ارورهای متداول ساید بای ساید

کنوود 

E0 

سنسور فریزر ، اتصالی مدارها یا خرابی سنسور

E1
سنسور دیفراست ، این ارور زمانی رخ می دهد که داخل یخچال فریزر یخ وجود داشته باشد و دیفراست فریزر بیش از ۲۵ دقیقه دمای اواپراتور را زیر صفر نشان دهد یعنی آب نشدن برفک و یخ در اواپراتور

E3
خطای سنسور کانال بین یخچال و فریزر

E4
هیتر المنت سوخته است زمانی رخ می دهد که زمان دیفراست ۶۰ دقیقه باشد و این عمل ۳ بار به طور مداوم انجام شود

E8
سنسور یخساز ، اتصال در مدارها یا خرابی سنسور

E9
یخساز یخچال موتور دستگاه یخساز نمی تواند به طورکامل عمل تخلیه یخ را انجام دهد زمانی رخ می دهد که دستگاه ۲ بار به طور مداوم عمل تخلیه یخ را انجام دهد ولی یخ تخلیه نگردد 

بلومبرگ 

E0

خطای سنسور هوای محفظه فریزر

1440 : درصورت وجود این ارور کمپرسور و فن فریزر یکسره کار می کند نوار نشان دهنده دمای فریزر خاموش می شود .

۱۳۶۰ : اگر قسمت فریزر در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود کمپرسور و فن فریزر به مدت ۴۰ دقیقه کارمی کند و سپس متوقف می شوند عمل تبرید به همین شکل تکرار می شود دستگاه ۴۰ دقیقه کار می کند و ۴۰ دقیقه خاموش می شود .

E1

خطای سنسور اواپراتور فریزر ۱۳۶۰ و ۱۴۴۰ : در زمان شروع عمل یخ زدایی فریزر هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کار می کند .

E2

خطای سنسور اواپراتور یخچال

1360 و ۱۴۴۰ : اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار می کند و سپس متوقف می شوند عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار می شود .

E3

خطای سنسور هوای یخچال ۱۴۴۰ : دریچه هوای یخچال به مدت ۳ دقیقه باز و ۷ دقیقه بسته می ماند نوار نشان دهنده دمای یخچال خاموش می شود .

۱۳۶۰ : اگر قسمت یخچال در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود کمپرسور و فن یخچال به مدت ۴۰ دقیقه کار می کند و سپس متوقف می شوند عمل تبرید در یخچال به همین شکل تکرار می شود .

E4

خطای هیتر ضد برفک فریزر

۱۴۴۰ : در صورتی که زمان عمل کردن دیفراست برای ۳ بار پیاپی ۶۰ دقیقه طول بکشد این ارور مشاهده می شود برد کنترل فرمان روشن شدن هیتر دیفراست را به صورت طبیعی می دهد زمانی که عمل دیفراست کمتر از حداکثر مدت زمان یعنی ۶۰ دقیقه طول بکشد این ارور حذف می شود .

E8

خطای سنسور یخساز ۱۳۶۰ و ۱۴۴۰ : یخساز کار نمی کند

E9

خطای موتور یخساز

1360 و ۱۴۴۰ : اگر در حال چرخیدن موتور سیگنال سوئیچ یخساز در عرض ۱ دقیقه تغییر نکند جهت حرکت موتور تغییر می کند تا مجدداً برای ۲ بار در عرض ۱ دقیقه سیگنال موتور یخساز را امتحان کند اگر باز هم سیگنال تغییر نکند ارور روی صفحه نمایان می شود در این حالت یخ ساخته نمی شود .

E10 

خطای سنسور هوای Flexi Zone 1360 : اگر قسمت فلکسی زون ( Flexi Zone) در مدت ۴۰ دقیقه خنک نشود کمپرسور و فن فلکسی به مدت ۴۰ دقیقه کار می کند و سپس متوقف می شوند در این حالت قسمت فلکسی به عنوان فریزر عمل می کند عمل تبرید در قسمت فلکسی به همین شکل تکرار می شود .

E11 

خطای سنسور اواپراتور Flexi Zone 1360 : در زمان شروع عمل یخ زدایی فلکسی زون هیتر دیفراست به مدت ۲۵ دقیقه کار می کند .

E12

خطای هیتر ضد برفک Flexi Zone

1360 : این اخطار در زمان پایان عمل کردن هیتر قسمت فلکسی در صورتی که برای ۴ بار پیاپی به اندازه ۶۰ دقیقه طول بکشد نشان داده می شود بعد از آن یخچال به عملکرد طبیعی خود ادامه می دهد تا زمانی که مدت زمان دیفراست کمتر از ۶۰ دقیقه طول بکشد .