علت اینکه ماشین لباسشویی آبگیری را به اتمام رسانده اما عملیات بعدی را انجام نمی دهد چیست ؟

علت اینکه ماشین لباسشویی آبگیری را به اتمام رسانده اما عملیات بعدی را انجام نمی دهد چیست ؟

علت اینکه ماشین لباسشویی آبگیری را به اتمام رسانده اما عملیات بعدی را انجام نمی دهد چیست ؟

ابتدا با استفاده از نقشه سیم کشی ، سر سیمها را بررسی نمایید .

موتور تایمر سوخته است .
تایمر را از مجموعه سیم کشی جدا کنید و کنتاکتهای موتور تایمر را مستقیم به برق 220 ولت وصل کنید و با چرخش یک دور کامل محور تایمر به دور خود موتور تایمر سالم است .
خازن راه انداز خراب است (در مدلهایی که دارای موتور القایی هستند) .
سوکت موتور از محل خود بیرون آمده است .
موتور سوخته است .
آزمایش مستقیم موتور الزامی است .
سیمهای رابط بین موتور و تایمر جابجا و یا قطع شده است .
برق شهر دارای نوسان است .
برد تنظیم دور خراب است .
سوکت یا برد تنظیم دور اتصال ندارد .
تسمه یا فولی از محل خود خارج شده است .