علت تخلیه نشدن آب ماشین لباسشویی چیست ؟

علت تخلیه نشدن آب ماشین لباسشویی چیست ؟

علت تخلیه نشدن آب ماشین لباسشویی چیست ؟

علتهای دیگر : 

احتمال دارد پروانه پمپ بر اثر پیچیدن نخ و کرک ، گیر کرده است . 
فیلتر پمپ یا شیلنگ تخلیه مسدود است . 
الکترو پمپ خراب است . 
پمپ تخلیه خراب است و نیاز به تعمیر و یا تعویض دارد .