علت روشن نشدن ماشین لباسشویی چیست ؟

علت روشن نشدن ماشین لباسشویی چیست ؟

علت روشن نشدن ماشین لباسشویی چیست ؟

علتهای دیگر : 

پریز برق ندارد .
برق مربوط به پریز را به کمک ولت متر بررسی نمایید .
دو شاخه یا کابل معیوب شده و یا از پریزر برق خارج شده است .
در حالیکه دو شاخه به پریز متصل است با رعایت کلیه موارد ایمنی رسیدن برق به پارازیت گیر را به وسیله ولت متر بررسی کنید در غیر اینصورت دو شاخه یا کابل را تعویض کنید .
برق از پارازیت گیر وارد مجموعه کلید نشده است .
دو شاخه را از برق خارج کنید و به وسیله اهم متر قطع نبودن داخلی سیمها را بررسی نمایید .
مجموعه کلید خراب است .
قفل ایمنی در خراب است یا اتصالات آن قطع است یا در دستگاه خوب بسته نشده است .