علت تمیر نشدن ظروف در ظرفشویی

علت تمیر نشدن ظروف در ظرفشویی

علت تمیر نشدن ظروف در ظرفشویی

 • درصورت کدر شدن ظروف مشکل از مصرف جلادهنده می باشد 
 • درصورت لکه های سفید روی ظروف از نمک و نوع مرغوبش استفاده شود 
 • درپوش نمک سفت باشد و یا در صورت خرابی تعویض شود 
 • گزینه مناسب با تعداد و نوع ظروف برای شستشو انتخاب شود 
 • فشار آبپاشها تغییر داده شود 
 • فیلتر و مسیر حرکت آب بررسی شود 
 • ارتفاع شیلنگ تخلیه بررسی شود 
 • گزینه Rins + اضافه شود 
 • در صورتی که ظروف چند ساعت بعد از مصرف شسته می شود حتماً گزینه PREWASH انتخاب شود 
 • آبپاشها توسط جرم و جسم خارجی کیپ نباشند 
 • عملکرد موتور مقسم مناسب باشد 
 • از مواد شوینده مناسب و با کیفبت استفاده شده و به میزان مصرف دقت شود 
 • درب جاپودری در سیکل شستشو حتما در زمان معین باز شود 
 • استفاده از پودر مناسب تراز قرص می باشد 
 • چیدمان ظروف مناسب باشد 
 • صدای غیرعادی در حین شستشو که بیشتر به خاطر خرابی بلبرینگهای موتور می باشد و باعث کاهش RPM موتور بوده که در نهایت دور پایین موتور دلیل بعدی می باشد 
 • در صورت نیاز از گزینه Xtra hat به معنای دمای بالاتر استفاده شود 
 • المنت و ترمیستور آب از نظر سالم بودن بررسی شوند