ارورهای ظرفشویی دوو

ارورهای ظرفشویی دوو

ارورهای ظرفشویی دوو

E1 : ایراد آبگیری دستگاه 

E3 : در مدار بودن المنت بیش از زمان تعیین شده 

E4 : اعلام سرریز شدن آب از دستگاه 

E6 : اعلام مدار باز ترمیستور NTC

E7 : اعلام مدار کوتاه ترمیستور NTC