ارورهای ظرفشویی بوش

ارورهای ظرفشویی بوش

ارورهای ظرفشویی بوش

E4 : خرابی رله ایمنی المنت ، خرابی هیتر زئولیت 
E5 : سر ریز شدن بیش از حد آب ، اتمام برنامه با تنظیم آب ، خرابی آب شمار 

E00 : بدون خطا 

E01 : گرفتگی پمپ ، پمپ به صورت نیمه کاره عمل می کند 

E02 : خرابی رله برد برای گرم کردن المنت ، خرابی المنت 

E03 : خرابی رله کمکی برای گرم کردن المنت 

E06 : چک کردن ولتاژ ، خرابی سنسور سالن 

E07 : ایراد در سیستم خشک کن زئولیت ، مربوط به فن خشک کن 

E08 : خطای گرم کردن آب ، افت ولتاژ ، نصب سیم ارت 

E09 : چک کردن مقاومت المنت ، چک کردن سیم کشی ، چک کردن رله برد 

E10 : ایراد در سیستم زئولیت ، چک کردن مقاومت المنت ، چک کردن سیم کشی