علت لرزش لباسشویی در زمان کار کردن چیست ؟

علت لرزش لباسشویی در زمان کار کردن چیست ؟

علت لرزش لباسشویی در زمان کار کردن چیست ؟

بیشترین لرزش های دستگاه لباسشویی در زمان خشک کردن لباسها می باشد که مهم ترین دلیل لرزش دستگاه تراز نبودن لباسشویی می باشد و دیگری اینکه پایه دستگاه خراب شده و لق می زند .