ارورهای ظرفشویی کندی

ارورهای ظرفشویی کندی

ارورهای ظرفشویی کندی

  • کندی : 

Ef : مربوط به سنسور فشارشکن
E2 : مربوط به ورودی آب 
E4 : دستگاه نشتی دارد
E3 : مربوط به هیدروستات و پمپ تخلیه
EL : مربوط به هر دو سیم هیدروستات 
EE : المنت و میکروسوییچ و المانها
E7 : موتور و سوکت و المانهای مربوطه
E5 : مربوط به ترموستات و المانهای مربوطه